67 286 75 55

Cennik

Cennik usług dla osób nieubezpieczonych oraz usług nie podlegających refundacji z NFZ.
1
Konsultacja lekarska w gabinecie 120 zł
2 Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 50 zł
3 Badanie profilaktyczne-medycyna pracy 70 zł
4 Badanie kandydata na kierowcę A,B,T, 200 zł
5 Wydanie zaświadczenia lekarskiego do innych celów 25 zł
Odpłatność za dokumentację medyczną.
Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2017 r.
4353,55 zł
8,71 zł 0,30 zł 1,74 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:

SANUS

NZOZ Sanus

Plac Wojska Polskiego 19
(Przychodnia I piętro),
89-300 Wyrzysk

Rejestracja

67 286 75 55